Fàilte

Fàilte chridheil oirbh uile don bhlog. Thathas an dòchas gun cleachd sibh an làrach-sa gus fiosrachadh, taic agus beagan spòrs is fealla-dhà fhaighinn. Bidh sinn a’ cur an àrd fiosrachadh air na tha a’ tachairt ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns an Acadamaidh a bharrachd air taic is comhairle dhuibh air caochladh chuspairean. Feumaidh sinn dealbh dòigheil oifigeil fhaighinn airson a’ bhlog ach anns an eadar-ama nì an lèine-t seo  a’ chùis agus, gu dearbha,  s’ ann air an lèine-t a tha ceist na seachdaine stèidhte….

Cèist na seachdaine – càit a bheil a’ mhearachd air an lèine t.

Cuideachd ma tha sibhse a’ faicinn mearachd sam bith air sanasan rathaid neo eile sa choimhearsnachd togaibh dealbh dhi agus cuiridh sinn an àrd air a’ bhlog i.