AN AITHNE DHUIBH-SE DUINE SAM BITH MAR SEO? MA DH’AITHNICHEAS CÙM AGAIBH FHÈIN E!

Gaothan – Fear a tha bòstail, a’ bruidhinn mu dheidhinn fhèin an-còmhnaidh

Garran – cudeigin a tha droch nàdarrach

Gealtaire – cuideigin uamhasach diùid, sàmhach, clisgeach

Gidreaman – duine beag gun fheum a bhios anns a’ rathad ort

Gil’aoidhream – rud beag gòrach, faoin

Gille-mirein – mu do chasan fad an t-siubhail (mar spinning top)neo a’ falbh ‘s a’ tighinn gun stad.

Giolaman – cuideigin a bhios a’ bruidhinn gun sgur gun a bhith ag ràdh càil

Gircean – Cuidieign uamhasach bog, lag, nach urrainn dèiligeadh ri rudan

Gi’thabh – amadan gòrach gun mòran eadar a dhà chluais

Giùgaire –  Fear a tha gu math sooky, cringey, ag innse dhut cho mìorbhaileach ‘s a tha thu ann an dòigh shlìogach, eagallach ‘s dòcha.

Giullan – fear  nach eil uamhasach làidir, rud beag boireanta ‘s dòcha

Glagaire – cuideigin fuaimeal, bruidhneach a bhios ri fothal  agus goistidh ( gossip)

Gliogaire –  Fear àrd, caol, a bhios a’ bualadh ann an rudan agus a’ truisleadh

Glogaidh-thòth – Fear nach eil fearail, làidir no smioral. Fear a tha car boireanta.

Gnuigean – Fear a tha stùirceach, greannach a’ coimhead

Gocaman – Cuideigin a bhios gad leantainn fad an t-siubhail, mar chuilean beag.

Grioban – fear a tha bragail is mi-mhodhail. Meaban

Glaoic – amadan

Gòcan – Fear ann an saoghal leis fhèin gun mòran toinisg no tùr

Gòcag – Tè coltach ri Gòcan.

Feuch a-nis an lorg thu iad. Bruth air a’ cheangal gu h-iseal…

http://www.teachers-direct.co.uk/resources/wordsearches/preview.aspx?puzzle-number=999422

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s