DRAMA

Bidh bùth-obrach dràma Gàidhlig a’ toiseachadh anns an sgoil air 19 Gearran. A’ coinneachadh gach feasgar Diciadain as-dèidh na sgoile anns an rùm choinneimh mu choinneamh oifis na sgoile.

Bidh Aonghas MacLeòid ann à Fèisean nan Gàidheal agus ‘s e tha na amas dhuinn gum bi sinn deiseil gus oidhche mhòr a chur air dòigh còmhla ri sgoiltean eile aig Eden Court sa Ghiblean. Siuthadaibh, gheibh sibh latha far na sgoile cuideachd gus ullachadh airson na h-oidhche mhòir’!