DRAMA

Bidh bùth-obrach dràma Gàidhlig a’ toiseachadh anns an sgoil air 19 Gearran. A’ coinneachadh gach feasgar Diciadain as-dèidh na sgoile anns an rùm choinneimh mu choinneamh oifis na sgoile.

Bidh Aonghas MacLeòid ann à Fèisean nan Gàidheal agus ‘s e tha na amas dhuinn gum bi sinn deiseil gus oidhche mhòr a chur air dòigh còmhla ri sgoiltean eile aig Eden Court sa Ghiblean. Siuthadaibh, gheibh sibh latha far na sgoile cuideachd gus ullachadh airson na h-oidhche mhòir’!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s