Dè tha dol, dad às ùr?

DRÀMA

Leis cho math ‘s a rinn a’bhuidhean dràma againn ann an Eden Court sa Ghiblean ( leugh am pìos beag a sgrìobh Rosie agus Rachel air a’bhlog seo) tha sinn an dòchas gun tig barrachd ann a-nis.

Bidh bùth-obrach dràma Gàidhlig a’ toiseachadh a-rithist anns an sgoil a dh’aithghearr. A’ coinneachadh gach feasgar Diciadain as-dèidh na sgoile anns an rùm choinneimh mu choinneamh oifis na sgoile, 4f gu 5f.

CÒMHLAN-CIÙIL

Tha an còmhlan-ciùil a’coinneachadh gach tràth ditheid Dihaoine ann an seòmar 106. Tha sinn gann de sheinneadairean! Càite an deach na seinneadairean matha a bh’againn an-uiridh? Siuthadaibh, tillibh!!

FEADAN

A bheil duine sam bith agaibh airson an fheadan ionnsachadh? A bheil duine sam bith agaibh mar tha a’cluich na pìoba? Bidh clas tro mheadhan na Gàidhlig gach tràth ditheid Diardaoin. Ma tha ùidh agaibh innsibh dha Mgr MacArtair.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s