Àrd-Sgoil 4

CUIMHNICH GU BHEIL E GU MATH CUDROMACH MA THA THU A’ SGRÌOBHADH SGEULACHD CHRUTHACHAIL  AGUS  THU AG IARRAIDH 1 NEO 2 FHAIGHINN GUN CLEACHD SIBH GNÀTHASAN CAINNTE.

Seo eiseimpleirean a bu chòir dhuibh ionnsachadh cho math ri feadhainn eile a chòrdas ribh fhèin

Chuir e an caoch orm     neo      chuir e cais orm   –   Dh’fhag e fiadhaich mi

Beul na h-oidhche                     –      Nuair a thuiteas an oidhce

Cainnealachadh an latha         –    Nuair  a dh’èireas a’ ghrìan sa mhadainn

Làmh an uachdair                   –   A’ dèanamh na cùise, a’ buannachadh…fhuair e làmh an uachdair orm

Gu mu h-ànradh dha/dhi             –  Tha mi gu tur coma mu dheidhinn / mu deidhinn

Tha thu ri breabadh an aghaidh nan dealg   –    Chan eil thu a’ dèanamh adhartas sam bith

Cha dean brògan tiorama iasgach                 –   Chan fhaigh thu càil gun feuchainn

Mo shròin a’ dèanamh dragh dhomh        –   Ag iarraidh faighinn a-mach mu rudeigin

Tha e cho tiugh ri cluais laoigh                     –  Chan eil e  glic idir idir idir. Tha e baoghalta

 

Cha robh dol às ann –                        Cha robh dòigh eile ann

Bha mi ann an leam-tàis                     –   Bha mi ann an ‘daze’

A-mach a thug mi nam dheann       —    Dh’fhalbh mi ann an cabhaig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s