Àrd-Sgoil 5

Pròiseactan

Bu chòir dhuibh a bhith air a’chuid as motha den rannsachadh a dhèanamh a-nis agus a’coimhead air mar a tha sibh a’dol a chur nam proiseactan ri-chèile.

Bidh an NAB ann ro laithean-saora na Càisge. Mar sin ma tha sibh ag iarraidh còmhairle sam bith theirigibh a bhruidhinn ri ur tidsearan.

Cuimhnichibh, thèid iarraidh oirbh geàrr-chunntas a thoirt air a’chuspair a rannsaich thu. ‘S iad na ceistean as cudromaiche a dh’fheumas sibh fhreagairt:

Dè an cuspair a rannsaich sibh?
Carson a rannsaich sibh an cuspair?
Ciamar a rannsaich sibh an cuspair?
Dè fhuair sibh a-mach mu dheidhinn?
Dè do bheachd air na fhuair sibh a-mach?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s